Mercedes G-Modell ala Ludolf, Nikko AMG G55 auf XC und ein Nikko G 500 Fullsize Pickup auf MST