Ein 8X8 aus dem Winnebago County.......Oshkosh M983